Omgivning

Allmänna villkor

(Status: 31.11.2017)
 1. Allmän information
  1. Dessa allmänna villkor (AGB) gäller för alla avtal som ingås mellan Lakegroup GmbH & Co. KG, Alte Landstraße 7, 78315 Radolfzell, företrädd av Felix Küster och Christian Treutlein (nedan kallad "operatören") och dess avtalspartners (nedan kallade "annonsörer" eller "registrerade användare").
  2. Operatören erkänner inte några allmänna villkor som avviker från dessa allmänna villkor - med förbehåll för uttryckligt samtycke.
  3. Operatören har rätt att ändra dessa allmänna villkor av objektivt motiverade skäl (t.ex. ändringar i rättspraxis, rättslig situation, marknadsvillkor) och med förbehåll för en rimlig uppsägningstid. Befintliga användare kommer att meddelas om detta via e-post. Om den befintliga kunden inte invänder inom den tidsfrist som anges i meddelandet om ändring, ska deras samtycke till ändringen anses ha givits. Meddelandet om den avsedda ändringen av dessa allmänna villkor ska hänvisa till tidsfristen och konsekvenserna av invändningen eller underlåtenheten att invända.
 2. Ingående av avtal uteslutande med entreprenörer
  1. Registrering av ett användarkonto och publicering av och reklam för affärsbranscher, varor och/eller tjänster är endast tillåtet för företagare som agerar i egenskap av företagare. En företagare i den mening som avses i avsnitt 14 i den tyska civillagen (BGB) är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med juridisk kapacitet som, när de ingår en juridisk transaktion, agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. Operatören ingår inte avtal med konsumenter. Alla priser som anges för annonsering av försäljningsställen på webbplatsen är exklusive lagstadgad moms.
  2. Operatören har rätt att när som helst kontrollera sina avtalspartners företagarstatus. För detta ändamål kan operatören i synnerhet begära lämpliga bevis från kunden. Om kunden inte uppfyller en sådan begäran eller om operatören har indikationer på bristande företagarstatus, har operatören rätt att dra sig ur ett avtal som redan har ingåtts.
 3. Tjänster
  1. Operatören är en söktjänst- och katalogleverantör och tillhandahåller en plattform under internetdomänen www.wogibtswas.de (nedan kallad "plattform") där handlare och tjänsteleverantörer eller byråer (nedan kallade "annonsörer") kan annonsera ett företag eller enskilda affärsbranscher och de varor eller tjänster som erbjuds där. För detta ändamål kan annonsören placera gratis och avgiftsbelagda annonser på plattformen (se § 6 i dessa allmänna villkor för tarifferna).
  2. Operatörens tjänst tillhandahåller endast en annonsplattform. I detta avseende är operatören en portaloperatör i den mening som avses i den tyska telemedielagen. Operatören agerar inte som mellanhand eller mäklare. Inga avtal ingås med återförsäljarnas kunder eller med andra konsumenter via plattformen. Operatören är inte på något sätt involverad i de avtal som ingås mellan återförsäljaren och hans kund till följd av annonser. Alla bestämmelser som avviker från detta (t.ex. affiliate-avtal) måste avtalas separat med operatören; det finns ingen rätt att ingå ett sådant avtal.
 4. Registrering och ingående av avtal
  1. För att kunna marknadsföra ett företag, en bransch, varor eller tjänster på plattformen måste ett användarkonto skapas på plattformen (ingående av avtal). För detta ändamål måste de uppgifter som begärs i registreringsmasken anges sanningsenligt och fullständigt. Denna registrering utgör endast ett erbjudande om att ingå ett avtal med plattformsoperatören. Godkännande av licensavtalet sker genom aktivering av användarkontot.
  2. Ett användarkonto kan skapas av ägaren till det företag som ska annonseras eller av en byrå på uppdrag av företagare.
  3. Konsumenter har inte rätt att registrera ett användarkonto. Operatören förbehåller sig rätten att när som helst kontrollera företagarstatusen för registrerade användare.
  4. Om registreringen utförs av en byrå som har fått i uppdrag av företagare att placera motsvarande annonser på Internet, är byrån operatörens exklusiva avtalspartner. Inget avtal ingås dock med byråns kunder.
 5. Placering av annonser
  1. Vid placering av ett nytt erbjudande på plattformen måste annonsören tillhandahålla all obligatorisk information (t.ex. priskomponenter inklusive moms) och andra uppgifter om respektive butik och de varor eller tjänster som erbjuds där fullständigt och sanningsenligt. Därvid måste han framför allt se till att erbjudandena placeras i enlighet med det kategoriseringssystem som används på plattformen (i synnerhet produktkategorier och geografisk information). I synnerhet ska beskrivningen vara tilltalande och vederhäftig. Stötande annonser som kan avskräcka kunder från att använda plattformen i allmänhet genom att äventyra hela plattformens kredit (t.ex. pornografiska eller bedrägliga erbjudanden) är inte tillåtna och kan raderas av operatören.
  2. Genom att annonsera och ladda upp innehåll försäkrar annonsören att erbjudandet uppfyller de rättsliga kraven (t.ex. obligatorisk information) och att han har alla rättigheter till det inlämnade innehållet. Det är förbjudet att skapa erbjudanden som inte är baserade på ett verkligt befintligt objekt (beteserbjudanden).
  3. Om en näringsidkare registrerar sig eller är registrerad på plattformen utan en fast plats, kommer de inte att inkluderas i standardsökningen.
  4. Om annonsen skapas av en byrå garanterar byrån att annonsen baseras på en motsvarande order från respektive företagsägare.
  5. Operatören har rätt att redigera annonserna på plattformen om detta är nödvändigt för att de ska visas i vissa webbläsare eller för mobil visning.
 6. Priser, löptid och avbokning
  1. Handlare och tjänsteleverantörer kan antingen boka en gratis grundläggande post eller ett avgiftsbaserat paket med utökade funktioner och tjänster. Detaljerna finns i pris- och servicetabellen.
  2. Paketpriset är oberoende av om annonsören utnyttjar det bokade paketet fullt ut (t.ex. maximalt antal möjliga produkter etc.). Om en, flera eller alla annonsörens annonser tas bort från plattformen - oavsett anledning - påverkas inte operatörens krav på betalning för det redan bokade paketet av detta; något annat gäller endast om plattformsoperatören har tagit bort annonsen/annonserna utan saklig eller avtalsenlig anledning.
  3. Varje paket som bokas av kunden utgör ett separat avtal. Avtalstiden för ett paket är antingen en eller tolv månader (avtalstid). Avbokning före utgången av den avtalade löptiden är utesluten. Rätten till extraordinär avbokning påverkas inte av detta.>
  4. Ett paket med en löptid på tolv månader måste avbokas senast en månad före avtalstidens utgång. Om paketet inte sägs upp i god tid förlängs det automatiskt med ytterligare tolv månader efter avtalstidens utgång.
  5. Ett paket med en löptid på en månad måste avbeställas senast 5 dagar före avtalstidens utgång. Om paketet inte sägs upp i god tid förlängs det automatiskt med ytterligare en månad vid avtalstidens slut.
 7. Registrerade användares skyldigheter
  1. Användaren måste se till att kontot endast används av honom eller henne själv. Han måste behandla sina åtkomstuppgifter och de uppgifter som han har lagrat konfidentiellt och se till att tredje part inte har tillgång till hans uppgifter. Om användaren uppsåtligen bryter mot denna skyldighet är han/hon ansvarig för alla skador som uppstår.
  2. Användaren är skyldig att endast använda plattformen för dess avsedda ändamål (reklam för affärsbranscher, produkter och tjänster) och att följa alla avtalsenliga och lagstadgade bestämmelser vid användning av plattformen. All användning som går utöver syftet med användarrelationen är förbjuden. I synnerhet är det förbjudet för användaren att
   • Att annonsera erbjudanden med falsk eller vilseledande information;
   • att annonsera erbjudanden som kan kränka tredje parts rättigheter (t.ex. upphovsrätt, personliga rättigheter eller varumärkesrättigheter);
   • publicera erbjudanden som bryter mot tillämplig lag;
   • annonsera omoraliska, obscena, pornografiska eller radikala erbjudanden;
   • trakassera eller hota andra personer eller kränka tredje parts rättigheter;
   • skicka meddelanden till andra användare i något annat syfte än kommunikation;
   • utnyttja data från plattformen för egna kommersiella ändamål.
  3. Annonsören är skyldig att alltid hålla de uppgifter som lämnas vid registreringen uppdaterade och att avstå från att bryta mot dessa allmänna villkor och tillämplig lag.
  4. Annonsören är skyldig att hålla sina erbjudanden uppdaterade och att avaktivera dem omedelbart om de varor/tjänster som erbjuds inte längre är tillgängliga eller om filialen inte längre existerar.
  5. Överträdelser kan leda till tillfällig blockering och - i händelse av allvarliga överträdelser - till uppsägning av kontot.
 8. Kundrecensioner och kundinformationssystem
  1. Operatören förser användarna av plattformen med ett kundbetyg och kundinformationssystem. Användare av plattformen (konsumenter) kan betygsätta enskilda butiker eller filialer (betygssystem) eller göra förslag på varor och markera varor som är / var tillgängliga eller inte längre tillgängliga i butikerna (kundinformationssystem). Genom att registrera sig samtycker registrerade återförsäljare till att betygsättas eller beskrivas av användare inom ramen för dessa system.
  2. Operatören kontrollerar inte innehållet som publiceras av användare inom kundinformations- och klassificeringssystemen och är endast ansvarig för detta inom ramen för sitt lagstadgade portaloperatörsansvar.
 9. Nyttjanderätt till publicerat innehåll
  1. Genom att publicera innehåll på plattformen (med undantag för företagslogotyper eller liknande skyddade varumärken) ger annonsören operatören en gratis, enkel rätt att använda det publicerade innehållet, obegränsat i fråga om utrymme, tid och innehåll. I synnerhet har operatören rätt att reproducera, distribuera och redigera publicerade verk, produktdata, produktbeskrivningar, produktbilder eller annan produktinformation eller delar därav och att använda och reproducera dem för reklamändamål inom och utanför plattformen. Operatören har också rätt att använda innehållet som publiceras av återförsäljare helt, delvis och redigerat eller oredigerat som en del av andra återförsäljares erbjudanden (t.ex. för att beskriva liknande produkter eller produktkategorier) eller att tillåta andra återförsäljare som är registrerade på plattformen att använda detta innehåll som en del av sina erbjudanden på plattformen. Dessa rättigheter ska fortsätta att existera även om annonsören har tagit bort de relevanta erbjudandena från plattformen, sagt upp avtalet med operatören och/eller dragit sig tillbaka från plattformen.
  2. Operatören måste säkerställa att den är behörig och kan överföra de ovannämnda rättigheterna och att inga motstridiga tredjepartsrättigheter finns.
  3. Vidare ger annonsören operatören rätt att använda det publicerade innehållet eller delar därav (även i samband med andra verk) för att marknadsföra operatörens tjänster på plattformen, på tredje parts webbplatser, sociala medieportaler och i alla andra tillgängliga medier. Annonsören ger plattformsoperatören alla nyttjanderätter som krävs för detta ändamål.
  4. Annonsören försäkrar att han har rätt att använda det annonserade innehållet för att fullgöra detta avtal och att det inte finns några rättigheter från tredje part som strider mot den avtalsenliga användningen. Om annonsören inte själv är ägare till de nödvändiga rättigheterna till det publicerade innehållet, måste han se till att rättighetsinnehavaren tillåter användningen av verken på det sätt som anges i avtalet.
 10. Ansvar, garanti och gottgörelse
  1. Operatören är ansvarig gentemot annonsören för alla avtalsenliga, kvasi-avtalsenliga och lagstadgade krav, inklusive skadeståndskrav, för skadestånd och ersättning för kostnader på alla rättsliga grunder utan begränsning i händelse av uppsåt eller grov vårdslöshet, i händelse av avsiktlig eller vårdslös skada på liv, lem eller hälsa, på grundval av ett garantilöfte, om inte annat regleras i detta avseende, eller på grundval av obligatoriskt ansvar (t.ex. enligt produktansvarslagen).
  2. Om Operatören av oaktsamhet bryter mot en väsentlig avtalsförpliktelse skall ansvaret begränsas till den förutsägbara skada som är typisk för avtalet, såvida inte obegränsat ansvar gäller i enlighet med denna punkt. Väsentliga avtalsförpliktelser är förpliktelser som avtalet enligt sitt innehåll ålägger operatören för att uppnå syftet med avtalet, vars fullgörande överhuvudtaget möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet och på vars iakttagande avtalsparten regelmässigt kan förlita sig.
  3. Ovanstående ansvarsbestämmelser gäller även för operatörens ansvar för sina ställföreträdare och juridiska ombud.
  4. Respektive annonsör är ansvarig för innehållet i enskilda erbjudanden i alla avseenden. Operatören kontrollerar inte erbjudandena för korrekthet, aktualitet och / eller för eventuella överträdelser av lagen. Operatören är endast ansvarig gentemot tredje part inom ramen för sitt lagstadgade portaloperatörsansvar. Annonsören ska hålla operatören skadeslös från alla anspråk från tredje part - inklusive kostnaderna för rättsligt försvar i deras lagstadgade belopp - som görs gällande mot operatören på grund av olagliga handlingar från annonsörens sida. Detta gäller särskilt i händelse av användning utan nödvändigt tillstånd från rättighetsinnehavaren.
  5. Operatören tar inget ansvar för portalens ständiga tillgänglighet och åtkomlighet.
 11. Dataskydd
   Operatören
  1. behandlar annonsörernas personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna. Uppgifter kommer inte att vidarebefordras utan uttryckligt samtycke från annonsören, eller kommer endast att vidarebefordras inom ramen för den nödvändiga behandlingen av kontraktet.
  2. Ytterligare information finns
  3. i operatörens sekretesspolicy
  4. .
 12. Klausul om delbarhet
  1. Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor är eller blir ogiltiga eller ogenomförbara, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa allmänna villkor. Den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen ska ersättas av en giltig och verkställbar bestämmelse vars effekter kommer närmast det ekonomiska mål som eftersträvas av de avtalsslutande parterna med den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen. Ovanstående bestämmelser ska tillämpas på motsvarande sätt i händelse av att avtalet visar sig vara ofullständigt.
 13. Slutbestämmelser
  1. Förbundsrepubliken Tysklands lag skall tillämpas med uteslutande av FN:s konvention angående avtal om internationella köp av varor, i den mån detta val av lag inte leder till att en konsument berövas tvingande konsumentskyddsnormer.
  2. Om avtalsparterna är näringsidkare, är domstolen vid vårt säte i Radolfzell am Bodensee behörig, såvida inte en exklusiv jurisdiktion har fastställts för tvisten. Detta gäller även om kunden inte har sin hemvist inom Europeiska unionen.

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Alla märkesnamn och varumärken tillhör sina respektive ägare. All information utan garanti. Status 23.05.2024 10:25:17

UP

Välj land och språk

This page also exists in your language! english english | Close x